กิจกรรมวิทยาลัย

  วันที่ 17-21 มีนาคม 2564
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  วันที่ 17 มีนาคม 2564 
นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานเปิดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับปวช. และระดับปวส.  ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 12 มีนาคม 2564
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการ THE 1 st PROJECT EXHIBITION 2021 ประจำปีการศึกษา 2563  
  วันที่ 10 มีนาคม 2564
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมตอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2564
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนณ อาคารอินทริล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประชุมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564
นายสยาม โต๊ะทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและอาสาจราจร  ณ  อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   และการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 28 ธันวาคม 2563  
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ
เรืออากาศโทสมพร  ปานดำ  
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามกิจกรรมตามเเนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม